over majolica
In het eerste decennium van de 16de eeuw ontstaat in Antwerpen een nieuwe nijverheid. 
Italiaanse pottenbakkers, samen met ambachtslui uit andere nijverheidstakken zoals Venetiaanse glasblazers, worden aangetrokken door de commerciële en artistieke perspectieven die de opbloeiende handel en nijverheid in het Noorden hen kan bieden, in het bijzonder in de havenstad Antwerpen.
In de volgende decennia ontstaat hier een bloeiende productie van majolica schotelgoed en majolica tegels, bedreven door deze Italiaanse kunstenaars en door lokale ambachtslieden die bij hen in de leer gaan.
De belangrijkste figuur is Guido di Savino, alias Guido Andries, die in 1520 het atelier Den Salm in de Kammenstraat koopt en er een majolicaoven inricht.
Aan het atelier van Guido Andries en opvolgers worden enkele belangrijke majolica tegelvloeren toegeschreven. 
Deze website heeft tot doel de Antwerpse majolicategel in al zijn aspecten onder de aandacht te brengen en door middel van informatie en publicaties die productie zijn rechtmatige plaats in de kunstnijverheid van de 16de en 17de eeuw toe te kennen. 

over deze website
De belangrijkste collectie majolicategels bevindt zich in het MAS – Museum aan de Stroom te Antwerpen. De studie ervan bestrijkt zes deelgebieden.
Ook in enkele andere musea bevinden zich bijzondere collecties.
Anderzijds bewaren archeologische depots dan heel wat relicten van majolicategels afkomstig van de vele opgravingscampagnes zowel in de Antwerpse regio als ver daarbuiten.
Het overzicht wordt aangevuld met een aantal publicaties die verschillende aspecten van de majolicategel bestuderen waaronder het decoratieve aspect, de ontstaansgeschiedenis en het productieproces.
Ook inlegtegels, kacheltegels, papkommen en haardstenen werden in de 16de en 17de eeuw in Antwerpen geproduceerd. Studies over deze materies worden ook op deze website gepubliceerd (aangeduid met ***).

over de inhoud
De website bevat zowel gepubliceerde als niet-gepubliceerde studies.
Elke pagina geeft een korte beschrijving van het bestudeerde onderwerp.
De publicaties/studies zelf zijn toegevoegd in PDF-formaat die zich ofwel in een nieuwe pagina openen ofwel weggeschreven worden naar de download map. Dit is afhankelijk van de browser die wordt gebruikt bij het bezoek aan de website; Microsoft Edge, Apple Safari en Google Chrome openen de PDF normaliter in een nieuwe pagina.

over copyright
Uittreksels uit gepubliceerde studies mogen vrij geciteerd worden mits duidelijke vermelding van de bron, titel van de publicatie, hoofdstuk, paginanummers en de naam van de auteur.
Afbeeldingen (kaartmateriaal, tekeningen, foto’s) zijn eigendom van de instanties waar deze stukken zich bevinden (musea, archeologische diensten, particuliere collecties, …) en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokken instantie niet gebruikt worden.

Deze studie van de Antwerpse majolicategel kan aangevuld worden met nieuwe publicaties, gegevens of inzichten. Recente aanvullingen